KHO antoi positiivisen päätöksen Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalousluvista

Korkein Hallinto-oikeus julkaisi tänään 30.6.2022 päätöksensä Kemijärven biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvista. KHO hylkäsi Vaasan Hallinto-oikeuden 31.12.2020 päätöksestä tehdyt valitukset muilta osin kuin lupahakemuksessa tarkoitetun biojalostamon päästöistä vesistöön ja niiden vaikutuksista.

KHO edellyttää selvitystä ”toiminnasta aiheutuvien sulfaatti- ja natriumpäästöjen vähentämismahdollisuuksista. Selvityksessä on myös tarkasteltava sulfaatti- ja natriumpäästöjen vaikutuksia vesistössä yhdessä lupamääräyksessä 18 tarkoitettujen päästöjen sekä lämpöpäästön kanssa. Selvitykseen tulee liittää tarkastelu fosforin, typen, sulfaatin ja natriumin ainetaseesta Kemijärvessä nykytilassa ja tehtaan toiminta-aikana”. Selvitys toimitetaan Lapin ELY-keskukselle.

”Tämä on hieno päivä Kemijärvelle ja Kemijärven biojalostamolle! Iso askel eteenpäin. Olemme valtavan kiitollisia kaikille hankkeen eteen jo tähän mennessä töitä tehneille ja meitä tukeneille tahoille. Pääsemme nyt jatkamaan rahoitusjärjestelyjen viemistä päätökseen. Tämän jälkeen voimme tehdä investointipäätöksen”, toimitusjohtaja Vatanen kertoo.

”Ympäristöarvot ovat ydinarvojamme. Vesistön tila on yksi keskeisimmistä asioista ympäristöstä huolehdittaessa. Suunnittelemamme vedenpuhdistusratkaisu on erittäin edistyksellinen. KHO:n edellyttämä selvitys tukee hyvin vesistön laadun varmistamista”, Vatanen jatkaa.