Tuotto ja kestävä kehitys kohtaavat

Kemijärven Biojalostamo tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden olla toteuttamassa kestävää kehitystä. Kemijärven Biojalostamon tuotanto perustuu uusiutuvien luonnonvarojen jalostamiseen vastuullisesti. Puunhankinta tapahtuu sertifioiduista metsistä harvennuksien yhteydessä, ja näin vahvistaa metsän kasvua ja hiilen sidontaa.

Kemijärvi tarvitsee teollisia investointeja ja uusia työpaikkoja, jotka luovat kasvua ja vaurautta. Biotuoteliiketoiminnalle on Kemijärvellä hyvät olosuhteet, ja alan kasvu- ja kehitysnäkymät ovat vahvat.

Tuotantoprosessi on ympäristöystävällisyydessään maan huippua. Vedenpuhdistus on kolmivaiheinen. Hiilidioksidi ja -monoksidi otetaan talteen ja jalostetaan uusiutuvaksi polttoaineeksi. Energian tuotanto nostaa alueen energian omavaraisuutta.

Sivuvirrat hyödynnetään yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on jalostaa sivuvirroista mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteita.

Kemijärven Biojalostamon kuitulinjan investointi on 1.200 miljoonaa euroa. Hiilipäästöjen jalostaminen polttoaineeksi vaatii satojen miljoonien investoinnin. Hankkeet rahoitetaan yli 50% oman pääoman ehtoisesti.

Puhtaan veden äärellä

Kemijärven biojalostamo hyödyntää ympäristöystävällisimpiä valmistusmenetelmiä. Vedenpuhdistus on yksi olennaisin prosessi biojalostuksessa. Olemme sitoutuneet siihen, että Kemijärven biojalostamon toiminta ei heikennä vesien laatua. Tämä on linjassa vesienhoitolain (1299/2004) ja sen taustalla olevan EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) kanssa.

 

Tulevaisuus kasvavien metsien keskellä

Lapissa kasvaa puuta 13 M m3 vuodessa. Kemijärven biojalostamo käyttää sahatavaraksi kelpaamatonta puuta, sahanpurua ja sahahaketta sekä kuorta vuosittain 4 M m3. Kun raaka-aine kasvaa lähellä, kuljetustarve ja -kustannus on pienin. Lyhyet matkat tarkoittavat pienempiä liikenteen päästöjä ja haittaa ympäristölle. Metsänomistajalle lyhyet matkat tarkoittavat parempaa ansaintaa.

Vastakaadettu puu ja sen kuori sisältävät arvokkaita vesi- ja öljyliukoisia hyötyaineita, jotka liukenevat ja haihtuvat suhteellisen nopeasti puun kaatamisen jälkeen. Vastakaadettu puu hyödynnetään parhaiten lähellä puun kasvupaikkaa olevassa biojalostamossa. Kemijärven biojalostamo hyödyntää puun 100%:sesti. Uusiutuvan puun jatkojalostamisessa on paljon liiketoimintamahdollisuuksia, muun muassa tekstiili-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa. Teemme yhteistyötä tutkimus- ja oppilaitosten, sekä uusia puupohjaisia materiaaleja kehittävien ja hyödyntävien yritysten kanssa.

Voimakas kysyntä takaa kannattavuuden

Korkealaatuisen sellun tarve perustuu etenkin pakkausmateriaalien kysyntään. Puuvilla, muovien valmistuksessa käytettävät fossiiliset aineet ja erilaiset kaivannaismineraalit korvataan uusiutuvilla ja ympäristöystävällisillä puusta jalostettavilla raaka-aineilla. Tämä kehitys varmistaa korkean kysynnän sellulle ja sellusta valmistettaville tuotteille.

Biogeenisestä hiilestä uusiutuvaa polttoainetta

Fossiilisia polttoaineita korvaaville polttoaineille on voimakkaasti kasvava kysyntä. Biogeenisestä hiilestä valmistettuja polttoaineita hyödynnetään esimerkiksi laiva- ja lentoliikenteessä. Hiilen talteenotto ja jalostaminen polttoaineeksi on ekologinen ja ekonominen valinta.